Condicions de compra

1. OBJECTE

L’objecte de la web de ZAPATA JOIERS és proporcionar l’accés de bona fe als serveis i la informació en ella facilitats.

Joieria Skandia S.A. és una companyia domiciliada al carrer Mandri 20, 08022 - Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22589, Foli 88, Full B-39.378, i amb CIF n º A-08.451.676.

Les presents condicions són aplicables a les modalitats de Compra On Line, Compra On Line Recollida en Botiga, Selecció On Line Compra en Botiga i Compra Expres Barcelona definides en aquesta web.

2. QUALITAT

ZAPATA JOIERS pertany des de la seva fundació el 1981 al Gremi de Joieria i Rellotgeria de Barcelona i figura inscrita amb el número 2300 en el Col•legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya.

Els articles oferts a la web estan garantits per defectes de fabricació i tots els articles en joieria estan contrastats.

En els articles de joieria, les peces en or estan realitzades en or de 18 quirats (750 mil•lèsimes). Les peces en plata són en Plata de Llei (925 mil•lèsimes antial•lèrgic). Tots els articles porten incorporat el segell de contrast. Els metalls preciosos són exclusivament l’or, la plata i el platí que, per a la seva venda, solen barrejar-se amb altres metalls (aliatge). La paraula “llei” en aquests objectes es refereix a la quantitat de metall preciós pur que entra en un aliatge. S’expressa en mil•lèsimes amb un nombre de tres dígits.

L’expressió 750 mil•lèsimes significa, que la joia porta 750 parts sobre 1000 de or pur i 250 d’altres metalls per fer l’aliatge i donar el color desitjat a l’or. Aquesta proporció correspon a l’or de 18 quirats, el habitualment consumit.

La qualitat dels objectes fabricats amb metalls preciosos es garanteix amb els contrastos, que són marques que es realitzen a les joies amb un punxó. Tots els objectes de metalls preciosos que es comercialitzin, han de portar marcats dos contrastos: a) el contrast d’origen que identifica el fabricant o importador, i b) el contrast de garantia, que el marquen els Laboratoris oficials de Contrastació, i ens indica la classe de metall i la qualitat del mateix.

Els punxons o segells de contrast tenen la funció de garantir la puresa de cada article fet en plata i or. Aquest sistema de marques serveix per protegir els consumidors de falsificacions o altres adulteracions, i constitueix un mecanisme segur de control de qualitat per a cada peça ja que acredita el seu origen, identifica el seu artesà, l’any de fabricació i el contingut i puresa del metall.

Si bé ZAPATA JOIERS farà tots els esforços, és possible que no concorri una exactitud amb les expectatives personals dels que accedeixin als continguts inclosos en la Web, de manera que ZAPATA JOIERS no atorga cap garantia d’idoneïtat dels articles oferts per a fins particulars. ZAPATA JOIERS queda exonerada de responsabilitat en els supòsits en què, ocasionalment, per errors tècnics o humans hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció tècnica i / o el preu del producte ofert.

Les fotografies dels productes publicats en aquesta web són exemples que poden no coincidir amb la seva mida real o ser fotografies a una escala inferior; tenen un caràcter orientatiu, podent existir variacions respecte de l’objecte físic però sense menyscabar la integritat i prestacions del producte sol•licitat.

Tots els articles de les seves compres on line incorporen addicionalment un precinte de qualitat, seguretat i satisfacció.

3. GARANTIA

ZAPATA JOIERS vetlla per la qualitat dels seus productes, joies i rellotges a través dels seus controls de qualitat, oferint-li les garanties previstes a la Llei.

Si és el cas, el client queda subjecte als termes i condicions especificats en les garanties dels proveïdors dels productes objecte de la compra a través de ZAPATA JOIERS. La garantia s’aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’ús determinades pels proveïdors. ZAPATA JOIERS no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin de un deteriorament o pèrdues del producte. Els productes queden fora de garantia si, un cop lliurats al client, han rebut alguna deterioració per fets externs o accidents.

4. COMANDES I LLIURAMENT

El preu és el que apareix indicat en tot moment al costat de cada producte i inclou l'IVA. El preu ofert en la comanda es mantindrà durant un màxim de 7 dies.

Les existències on line es limiten a una unitat per article i referència. Quan un producte no estigui disponible en stock no es permetrà afegir a la comanda o, si s’escau, s’indicarà en la pròpia pàgina. El client pot sol•licitar a traves dels mitjans de contacte una data aproximada de reposició, així com una llista de productes de similars característiques.

Abans de finalitzar la seva comanda podrà escollir diferents talles en alguns models d’anells (incorpori la seva sol•licitud a l’apartat "Comentaris") i / o sol•licitar el gravat de peces de joieria o rellotgeria que ho permetin segons confirmació de comanda o el preu publicat.

Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web, i només seran vinculants un cop s’hagi comprovat l’acceptació del pagament. Amb posterioritat a l’emissió de la comanda el client haurà de procedir al pagament del mateix amb qualsevol de les possibilitats de forma de pagament de què disposi en aquell moment ZAPATA JOIERS. ZAPATA JOIERS reserva el seu dret a recuperar la propietat sobre el producte en cas d’impagament del preu. L'import màxim acceptat per un mateix comprador en tot cas serà de 10.000,00.- €, independentment del nombre de peces.

ZAPATA JOIERS es reserva el dret a retornar l'import abonat i anul•lar la comanda davant irregularitats en el procés de compra o per raons de seguretat.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, ZAPATA JOIERS procedirà a emetre i enviar la factura a l’adreça indicada pel client juntament amb la comanda.

El pagament contrareemborsament amb targeta dèbit / crèdit només és vàlid per a Barcelona capital en la modalitat Compra Expres.

Si la comanda no fos lliurada al destinatari per causa imputable a l’operador logístic, ZAPATA JOIERS assumirà les despeses del primer reenviament. En cas que l’operador logístic no hagués pogut realitzar el lliurament per causa imputable al destinatari, ZAPATA JOIERS no es farà càrrec del reenviament. Si la comanda s’hagués pre-pagat abans d’enviar-se i no es pot lliurar per causa imputable al destinatari, es retornarà l'import de l’article demanat, però no el de les despeses d’enviament i manipulació.

Per a les modalitats de Compra On Line i Compra Expres Barcelona les comandes i els lliuraments es realitzaran conforme a les limitacions horàries segons la modalitat de contractació escollida:


COMPRA ONLINE

DILLUNS A DIVENDRESAcceptació de comanda de 10:00 a 17:00lliurament entre 24 i 72 hores

*Les comandes registrades després de les 17:00 es consideren de les 10:00 hores del següent dia laboral.
*La confirmació del pagament, donarà inici al compromís del servei.


COMPRA ONLINE RECOLLIDA A BOTIGA

DILLUNS A DIVENDRESAcceptacions de comandes de 10:00 a 17:00lliurament en 24 hores, horari comercial
*BOTIGA ILLAdilluns a dissabte de 10:00 a 21:30
*BOTIGA CARRER MANDRIdilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00
*BOTIGA CARRER BUENOS AIRESdilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00
*BOTIGA CARRER AMIGÓdilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00
*La confirmació del pagament, donarà inici al compromís del servei.


COMPRA EXPRES (BARCELONA)

DILLUNS A DIVENDRESAcceptació de comanda de 10:00 a 17:00Lliurament a domicili de 2 a 3 hores


SELECCIÓ ONLINE COMPRA A BOTIGA (BARCELONA)

DILLUNS A DIVENDRESSol·licitud d’articles de 10:00 a 17:00En Botiga seleccionada en 24 hores

* Els dies festius s’assenyalaran d’acord al calendari laboral de la ciutat de Barcelona.

 

Abans de finalitzar el procés de compra podrà realitzar una estimació de les despeses d’enviament. Les despeses d’enviament variaran en funció de la destinació i import de la comanda.

El lloc de lliurament és el que indica el client en el formulari de compra. La comanda es considerarà realitzada en el mateix dia si es realitza abans de les 17:00 h. En el cas de realitzar la comanda un cop passades les 17:00 h o en un dia no laborable, es considera que la comanda es realitza el proper dia laborable. En qualsevol cas el termini comença a comptar des que ZAPATA JOIERS rep l'import de la comanda.

ZAPATA JOIERS gestionarà la seva comanda perquè la rebi en un termini màxim de 72h. Li preguem tingui en compte aquest punt a l’hora d’efectuar les seves comandes. Per especificar una data o horari en concret, si us plau, contacti amb el nostre equip en webshopzapatajoyeros.com.

ZAPATA JOIERS farà tots els esforços per tal de, si s’escau, a través de l’operador logístic, efectuar els lliuraments en la data prevista, ofertada o confirmada. No obstant això, no respondrà per errades en el compliment de la data de lliurament sempre que sigui per causes fora del seu control o alienes a ZAPATA JOIERS i en el cas que el sol•licitant no es trobi al seu domicili.

Al lliurament de la mercaderia, el client haurà d’identificar i signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat.

Per compensar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l’apartat d’observacions de l’albarà de lliurament del transportista qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a ZAPATA JOIERS aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores. Igualment haurà de confirmar la integritat del precinte de la peça.

5. SEGURETAT A LA COMPRA

Durant tots els nostres anys d’experiència en el sector, sempre hem treballat per garantir la total seguretat als nostres clients en les seves compres. Des de la nostra botiga on line volem seguir sent sinònim de compra segura. Conseqüentment, només treballem amb companyies líders de mercat.

ZAPATA JOIERS utilitza per a tots els productes adquirits a través de la seva botiga virtual un precinte de seguretat numerat amb la finalitat de garantir l’arribada del producte sol•licitat al seu destí, i alhora certificar la seva qualitat i la satisfacció del comprador a la seva recepció . Vegi uns exemples a continuació:

6. DESISTIMENT

El termini màxim per realitzar devolucions i exercitar el dret de desistiment sobre la compra exclusivament per a les modalitats Compra On Line i Compra Expres Barcelona és de 14 dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

No es podrà exercir el dret de desistiment si: a) es tracta de compra de peces en metalls preciosos subjectes a fluctuació en el mercat; b) no es retorna la peça amb el precinte intacte, i, si s’escau, embalatge o estoig original i instruccions d’ús i garanties; c) la mercaderia ha estat utilitzada, alterada o si no es troba en perfecte estat, d) en cas que es tracti de peces sol•licitades a mida, personalitzades, gravades o d’acord amb especificacions particulars del client; e) no es remet justificant de compra i f) si no es complimenta el document de desistiment que s’adjunta amb l’enviament o no es fa arribar una declaració inequívoca del seu desistiment.

A la recepció del producte, el comprador ha de verificar l’existència de precinte i, sense retirar-lo, comprovar bé que l’article rebut coincideix amb el sol•licitat. En cas de no ser així podrà exercir el seu dret de desistiment sempre sense desprecintar el producte. Si s’utilitza el mateix o es trenca el precinte ja no serà possible el desistiment.

7. DEVOLUCIONS

Per realitzar qualsevol devolució disposa d’un sistema ràpid i molt senzill que és el següent:

  • Envieu-nos un mail a webshopzapatajoyeros.com per sol•licitar la devolució adjuntant el document de desistiment o declaració inequívoca de desistiment. Acusarem rebut i li assignarem un nombre de devolució.
  • La devolució d’un producte s’ha de fer en tot cas amb l’embalatge i etiquetatge originals i amb el precinte intacte, convenientment empaquetat en el seu estoig o caixa original i protegit correctament. Inclogui l’embalatge i etiquetatge original juntament amb tots els elements rebuts (article, caixa, factura i, si és el cas certificat de qualitat). L’article a retornar s’ha de trobar en el mateix estat en què va ser rebut. No s’acceptaran els productes que hagin estat desprecintats o usats, així com danyats o trencats com a resultat de la manca de cura o negligència. Tampoc s’admetrà cap canvi ni devolució en articles gravats o personalitzats.
  • Remeti, en el termini de 14 dies des que comuniqui el seu desistiment, el paquet a J.SKANDIA SA, C / Mandri 20, Barcelona 08022, Barcelona, Espanya, incloent al costat del remitent el nombre de devolució.
  • Un cop rebut el paquet, procedirem a identificar i verificar l’estat dels productes retornats.
  • Acabada la comprovació enviarem un correu electrònic d’aprovació o el trucarem per telèfon i procedirem a reemborsar l'import de la comanda retornada, l’import de la qual s’hagi anticipat, mitjançant transferència al compte de la qual sigui titular i que ens indiqui, en un termini màxim de 14 dies hàbils següents a que haguem estat informats del seu desistiment sempre que s’hagi retornat la comanda en el termini previst a precedent a l’apartat 3. Si hi hagués alguna discrepància, ens posaríem en contacte amb el client.
  • Recomanem que enviï la devolució a través d’un transportista que ofereixi les suficients garanties. ZAPATA JOIERS no pot fer-se responsable de les pèrdues o danys dels paquets enviats pels clients. El cost de devolució en cas d’exercir el dret de desistiment serà gratuït si el desistiment i la devolució es produeixen en el mateix moment del lliurament. Si el desistiment es produeix en un altre moment, dins dels 14 dies següents al lliurament, el cost directe de devolució serà el que suporti el sol•licitant per la devolució dirigida a J.SKANDIA SA, C / Mandri 20, Barcelona 08022, Barcelona, Espanya.

ZAPATA JOIERS es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies, així com per recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per realitzar les seves compres a la nostra botiga on line o accedir a determinats serveis, haurà de registrar les seves dades personals i, en cas d’estar interessat en aquesta opció, escollir una contrasenya que li evitarà que, per successives compres, hagi de tornar a emplenar.

En el moment en que vostè es registra al nostre web o realitza una comanda, les seves dades personals, de domicili, i els relatius a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, per tal de poder tramitar la seva comanda, així com per enviar informació sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès. En qualsevol moment podrà modificar les seves dades de registre (telèfon, canvi de domicili, etc ...) o sol•licitar que li recordem la seva contrasenya si l’ha oblidat.

Les dades identificatives i personals proporcionades via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de la societat de JOIERIA SKANDIA, SA. L’usuari autoritza a ZAPATA JOIERS a tractar de forma automatitzada les dades personals amb les finalitats anteriorment descrites.

Les dades introduïdes en els formularis per l’usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que la persona que entri les dades sigui diferent de la que es vagi a declarar com usuari, s’entendrà que té consentiment exprés de l’usuari i que aquest li atorga autorització per realitzar el tractament anteriorment descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complimentació del formulari amb dades no autoritzades, falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, ZAPATA JOIERS informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat. Així mateix informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició segons el que estableix l'esmentada Llei dirigint-se per escrit a Joieria Skandia SA o ZAPATA JOIERS, ref. Dades, carrer Mandri 20, 08022-Barcelona o mitjançant enviament de correu electrònic a webshopzapatajoyeros.com, acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Alhora, amb l’acceptació de la Política de Privacitat, els usuaris autoritzen a JOIERIA SKANDIA, SA, a enviar informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics (SMS, correu electrònic) respecte de novetats en l’àmbit dels serveis i productes prestats per la mateixa. Aquesta comunicació comercial s’identificarà mitjançant la paraula PUBLICITAT a l'inici de l’assumpte de cada missatge enviat via correu electrònic. En el cas que no desitgessin rebre l'esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar via e-mail a, webshopzapatajoyeros.com en qualsevol moment.

JOIERIA SKANDIA, S.A. es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al web.

9. RÈGIM JURÍDIC

La legislació aplicable al contingut reflectit dins de les webs de ZAPATA JOIERS serà l’espanyola sotmetent-se les qüestions relatives a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents a Espanya.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10. CONTACTE

L’usuari pot contactar amb ZAPATA JOIERS per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta web mitjançant correu electrònic dirigit a webshopzapatajoyeros.com o trucant al telèfon 0034932116774. Per a la resolució d’incidències l’usuari haurà de facilitar la seva identitat i dades de contacte.

La utilització de la Web atribueix a qui faci ús d'ella la condició d’usuari, que accepta les presents Condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.

ZAPATA JOIERS @ 2012
Joieria Skandia S.A.